Hlavní změny v insolvenčním návrhu spojeným s návrhem na oddlužení

Jak se jistě dostalo do povědomí i Vám, počínaje 1. červnem 2019 vešla v účinnost široce medializovaná novela insolvenčního zákona, která umožní širšímu spektru osob žádat o oddlužení, což umožní těmto osobám zbavit se svých závazků.

Změny v návrhu na oddlužení

Stěžejní změnou je odstranění bariéry v podobě splacení alespoň 30% hodnoty závazků dlužníka. Závazky je však stále nutné hradit v co možná nejvyšší výši. U dlužníků, kteří nebyli ve splácení poctiví, může soud rozhodnout, že jim nepromine zbytek jejich závazků.

V současné době je tak pro splnění oddlužení dostatečné, aby po dobu 5 let od schválení oddlužení nebylo dlužníku oddlužení zrušeno a dlužník neporušil svou povinnost vynaložit veškeré úsilí, které po něm bylo možno spravedlivě požadovat, k plnému uspokojení pohledávek svých věřitelů. Toto však neznamená, že je nutné věřitele uspokojit zcela.

Změna tak nastala v nejnižší možné částce, která je dostatečná pro řešení finančních problémů insolvenční cestou. Tato částka je nyní rovna částce 1.800 Kč měsíčně či potažmo 2.178 Kč v případě, že je insolvenční správce plátcem DPH. Je nutné, aby ji byl schopen žadatel platit po dobu 5 let, protože v opačném případě může dojít ke změně oddlužení na konkurz, který nemá účinky osvobození od zbytku dluhu. Úleva je pro osoby ve starobním důchodu a invalidním důchodu druhého či třetího stupně invalidity, kde je uvedená 5letá lhůta zkrácena na 3 roky. Pro dlužníky je i výhodné snížení měsíčně zabavované částky ze mzdy. Výpočet výše splátek je poměrně komplikovaný. Pro výpočet orientační výše lze odkázat na za tímto účelem zřízenou kalkulačku ministerstva spravedlnosti, která však v současné době nereflektuje novelou provedené změny, proto je nutné výslednou částku brát jako orientační.

Změna je i v rozsahu příloh k návrhu. Nově již není nutné uvádět příjmy za poslední 3 roky, ale pouze za posledních 12 měsíců, což je nutné také důkazně podložit např. výplatními páskami. Obdobně již není nutné předvídat, kolik vyděláte za následujících 5 let, jako tomu bylo postaru, ale pouze uvést úvahu, kolik bude Váš výdělek činit za následujících 12 měsíců.

Dalším usnadněním je odstranění požadavku na předložení seznamu závazků, který bylo ještě před novelou nutné dokládat, a jehož vyhotovení zabralo značné množství času a úsilí, jelikož tento požadavek nutil navrhovatele složitě zjišťovat jejich aktuální výši.

Dlužník však nemůže sám podávat insolvenční návrh spojený s návrhem na oddlužení . Tento návrh může zpracovat a podat pouze omezený okruh zákonem stanovených osob, jako je advokát, notář, soudní exekutor, insolvenčním správcem, nebo za tímto účelem akreditovaná osoba.

Cena za sepis návrhu na oddlužení

Cena návrhu je omezena přímo zákonem, a to na částku 4.000 Kč bez daně z přidané hodnoty. V případě společného oddlužení manželů se jedná o částku 6.000 Kč bez daně z přidané hodnoty. Nad rámec této částky Vám sepisující nesmí naúčtovat nic navíc, a to ani formou porady, či jinak nazvaného úkonu. Nadto se odměna za tento návrh neplatí sepisovateli v hotovosti, ale ten si ji přihlašuje do insolvence, kde je přednostně uspokojena z placených měsíčních splátek jako tzv. pohledávka postavená na roveň pohledávkám za majetkovou podstatou.

Naše advokátní kancelář tuto službu taktéž poskytuje, a v případě, že byste si přáli, abychom pro Vás návrh sepsali a podali, nebo byste měli k sepisování návrhu otázky, neváhejte nás kontaktovat.