Ceny služeb

Ceny služeb jsou vždy nastaveny individuálně a vycházejí zejména ze složitosti věci a jejího rozsahu. Odhad výše odměny tedy nelze stanovit blíže bez znalosti kauzy. Před převzetím věci však klienty vždy informujeme o předpokládaném rozsahu práce a o předpokládaných celkových nákladech, které bude ze strany klienta nutné vynaložit na vyřešení věci.

Pokud nám zašlete stručný popis Vaší kauzy, zdarma Vaši věci posoudíme. Následně Vám zašleme rozbor předběžně předpokládaných právních kroků s jejich odhadovanou cenou služeb, které Vám můžeme poskytnout.

 

Způsob stanovení odměny:

Obecně je cenu služeb možné stanovit jako hodinovou, úkonovou či podílovou.

Hodinová

od 1.000 Kč

V případě hodinové odměny je klientovi účtována částka dle počtu hodin odvedené práce, a to každou započatou minutu.

Základní sazba naší kanceláře je od 1.200 Kč za hodinu právních služeb a u složitějších věcí se pohybuje kolem 1.600 Kč za hodinu.

Úkonová

Dle vyhlášky

V případě úkonové odměny je účtována dohodnutá částka za každý úkon právní služby dle vyhlášky Ministerstva spravedlnosti č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb. Právní služby, které nejsou úkonem dle této vyhlášky, jsou pak zpravidla účtovány zvlášť podle dohodnuté hodinové sazby.

Podílová

%

V případě podílové odměny je odměna sjednána podílem na výsledku věci, tj. procenty z klientovi přiznané částky.

Zpravidla je klientovi k tomu účtována hodinová nebo podílová odměna ve sníženém rozsahu.

Záloha na ceny služeb: 

Při navázání spolupráce s klientem vybíráme zálohu na úhradu poskytovaných právních služeb klientu. Záloha může být uhrazena v hotovosti do pokladny kanceláře nebo na bankovní účet kanceláře. V průběhu poskytování právních služeb jsou služby hrazeny ze zálohy, o čemž je klient informován. V případě, že záloha není zcela vyčerpána při ukončení poskytování právních služeb, přebytek se vrací klientovi. V případě její vyčerpání v průběhu poskytování služeb můžeme požadovat její doplnění.

 

Hotové výdaje: 

Klienti hradí advokátu výdaje, které jejich jménem uhradí. Jedná se zejména o soudní, správní či jiné poplatky. O nutnosti hotových výdajů je klient předem informován.

 

Promeškaný čas: 

Pokud jsou právní služby poskytovány mimo sídlo kanceláře v Brně, účtuje kancelář také promeškaný čas. Jedná se zpravidla o čas trávený cestou k soudu, policii či na jednání s protistranou, pokud je mimo kanceláře. Pracovník kanceláře, který stráví na cestě, nemůže tak poskytovat tak právní službu žádnému z klientů, což je nutné kompenzovat. Promeškaný čas účtujeme sníženou částkou, za každou započatou půlhodinu.